Статут та виписки


Основним видом дiяльностi ПАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД"

   Предметом дiяльностi Товариства є виконання комплексу робiт по щитовiй проходцi колекторних тунелiв комунального та промислового призначення в нормальних умовах та в зонi пiдвищеного тиску (киснi) дiаметром в проходцi 2,56; 3,2; 3,7; 4,0 м зi спорудженням внутрiшньої гiдроiзоляцiйної сорочки, монтажем прохiдницького устаткування, ка-бельного господарства, комунiкацiй стиснутого повiтря, водопроводу, рейкових колiй та розробкою технiчної документацiї по будiвництву гiрничих виробок. перспективнiсть ви-робництва окремих товарiв, Спорудження мiських комунальних та промислових тунелiв ведеться прохiдницькими щитовими комплексами на значнiй глибинi вiд поверхнi землi в районах щiльної житлової та промислової забудови, транспортних магiстралей та вирiшує на якiсно новому рiвнi перспективи розвитку та екологiчнi проблеми великих мiст. виконання робiт та надання послуг; залежностi вiд сезонних змiн немає, про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв; В силу специфiки пiдприємства, його ринок збуту склада-ється з державних комунальних та великих промислових пiдприємств, якi мають потребу у пiдземних спорудах. Товариством засвоєно перспективний метод будiвництва шахт - методом опускного колодязя, що дозволяє значно скоротити строки будiвництва.